Elke onderaannemer die een samenwerking aangaat met DTS TRANSLATIONS verklaart kennis te hebben genomen van en accepteert de volgende voorwaarden.

Statuut van de onderaannemer

De onderaannemer is (of wordt gelijkgesteld met) een zelfstandige en is verantwoordelijk voor de naleving van de wettelijke, sociale en fiscale verplichtingen die bij dit statuut horen.

Onderaanneming

De onderaannemer verbindt zich ertoe geen taken uit te besteden die DTS TRANSLATIONS hem toevertrouwt zonder DTS TRANSLATIONS daarvan op de hoogte te brengen. Indien hij in teamverband werkt, neemt hij de volledige verantwoordelijkheid op zich voor de kwaliteit van het werk. Die moet immers gelijkwaardig zijn aan die welke hij normaal levert aan DTS TRANSLATIONS.

Kwaliteit

De onderaannemer levert DTS TRANSLATIONS een kwaliteitsvol werk. Spelfouten en fouten tegen zinsbouw zijn onaanvaardbaar. Het gebruik van een spellingscontrole op het einde van de opdracht is verplicht. De onderaannemer dient databases, glossaria, gidsen en referenties die beschikbaar zijn bij DTS TRANSLATIONS te raadplegen om een kwaliteitsvol werk af te leveren. In geval van vragen of moeilijke terminologie neemt de onderaannemer contact op met DTS TRANSLATIONS. Hij schudt niet zomaar een oplossing uit de mouw. Indien een opdracht zijn competenties te boven gaat, dient de onderaannemer dat direct te laten weten aan DTS TRANSLATIONS. Dat gebeurt ten laatste enkele uren na ontvangst van de aanvraag.

Termijnen

De deadline op de bestelbon die door DTS TRANSLATIONS is uitgegeven is bindend en maakt integraal deel uit van het contract van de onderaannemer met DTS TRANSLATIONS. Problemen met de deadline dienen tijdig te worden gemeld bij DTS TRANSLATIONS zodat DTS TRANSLATIONS zich kan herschikken en het project eventueel aan iemand anders kan toevertrouwen. DTS TRANSLATIONS behoudt zich het recht voor om eventuele gevolgen die voortvloeien uit het niet nakomen van een deadline door te rekenen aan de onderaannemer.

Beroepsgeheim

De onderaannemer is gebonden door het beroepsgeheim. Het is verboden om informatie te verspreiden uit de teksten die hem zijn toevertrouwd. De onderaannemer verbindt zich er uitdrukkelijk toe door deze algemene voorwaarden te aanvaarden, waarvan elke partij, onderaannemer en DTS TRANSLATIONS, een exemplaar ontvangt en bewaart. Indien voor een bepaalde opdracht extra maatregelen inzake vertrouwelijkheid vereist zijn, wordt een afzonderlijke vertrouwelijkheidsovereenkomst gesloten.

Bestelbon

Indien van toepassing bevat de bestelbon een referentienummer dat in de factuur opgenomen dient te worden, evenals alle informatie die nodig is om een kwaliteitsvol werk af te leveren, met name specifieke instructies, de deadline voor de onderaannemer om het werk te leveren aan DTS TRANSLATIONS en het overeengekomen bedrag.

Beëdigde vertalingen

Beëdigde vertalingen worden in eerste instantie per e-mail verstuurd om te reviseren volgens de geldende kwaliteitsprocedures van DTS TRANSLATIONS. De onderaannemer wacht op de gereviseerde versie die hij dan afstempelt en ondertekent alvorens die binnen de overeengekomen termijn per post te verzenden.

Telling

De hoeveelheid werk wordt per woord of per uur geteld en staat aangeduid op de bestelbon die is uitgegeven door DTS TRANSLATIONS. Elke mogelijke andere manier van tellen wordt uitdrukkelijk vermeld in de bestelbon die is uitgegeven door DTS TRANSLATIONS.

Facturering en betaling

De onderaannemer dient elke maand een factuur in met het geleverde werk tijdens die maand. Elke opdracht heeft een eigen bestelbonnummer en wordt gekenmerkt door het aantal betrokken eenheden (woorden, werkuren, enz.), de eenheidsprijs en de totale prijs. Op elke factuur dient het totale bedrag exclusief en inclusief BTW en het totale BTW-bedrag te worden vermeld. De onderaannemer mag geen kosten aanrekenen die niet op de bestelbon staan. DTS TRANSLATIONS betaalt de facturen van onderaannemers binnen 30 dagen na de factuurdatum.

Niet-concurrentie

De onderaannemer neemt in geen geval contact op met de klant op eigen initiatief. Indien DTS TRANSLATIONS de onderaannemer in contact brengt met de klant om een meer kwaliteitsvol werk te verkrijgen of om het werk te vergemakkelijken, verbindt de onderaannemer zich ertoe om de klant niet opnieuw te contacteren om zijn diensten aan te bieden zonder langs DTS TRANSLATIONS te passeren. Indien hij door een klant van DTS TRANSLATIONS gecontacteerd wordt, verbindt hij zich er eveneens toe alle opdrachten die niet via DTS TRANSLATIONS komen te weigeren en dat onmiddellijk aan DTS TRANSLATIONS te melden. Na zijn opdracht verbindt de onderaannemer zich ertoe om gedurende twee (2) jaar geen diensten aan te bieden aan de klanten waarvoor hij gewerkt heeft in naam van DTS TRANSLATIONS in België, Frankrijk, Nederland en het Groothertogdom Luxemburg. Schending van deze bepalingen, oneerlijke concurrentie of verduistering van klanten van DTS TRANSLATIONS geeft DTS TRANSLATIONS het recht een schadevergoeding te eisen. Dergelijke overtredingen zullen zeer streng worden bestraft.

Geschillen

Ernstige klachten over de kwaliteit van het werk of de deadline, van DTS TRANSLATIONS of van de eindklant, kunnen aanleiding geven tot een volledige of gedeeltelijke terugbetaling. Problemen met de kwaliteit dienen binnen de maand na levering te worden gemeld aan de onderaannemer. Het is gebruikelijk dat een of twee andere onderaannemers de kwaliteitsgeschillen beslechten. Indien geen minnelijke schikking kan worden bereikt, wordt de beslechting van het geschil toevertrouwd aan een advocaat en voor de rechtbank van Doornik gebracht. In geval van schending van het beroepsgeheim of het concurrentiebeding wordt de zaak onmiddellijk voorgelegd aan een advocaat en voor de rechtbank van Doornik gebracht.

nl_BENederlands