Algemene bepalingen

Deze algemene voorwaarden, die de klant erkent gelezen en aanvaard te hebben, zijn van toepassing op alle diensten geleverd door DTS Translations (hierna "DTS"), waarbij elk ander schriftelijk document van de klant nooit tegenstelbaar is aan DTS. DTS behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden aan te vullen met bijzondere voorwaarden die in geval van conflict prevaleren. De nietigverklaring van een clausule van deze algemene voorwaarden tast in geen geval de geldigheid van de andere clausules aan.

Deze algemene voorwaarden annuleren en vervangen alle andere algemene voorwaarden of mondelinge of schriftelijke overeenkomsten die later of eerder zijn gesloten. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de algemene voorwaarden van de klant, zelfs als deze laatste bepalen dat alleen zij geldig zijn. De voorrang en exclusiviteit van deze algemene voorwaarden vormen een essentieel onderdeel van het contract.

Bestelling

Alle offertes en aanbiedingen van DTS zijn louter informatief en binden DTS geenszins zolang de aanvaarding ervan door de klant niet door DTS is bevestigd.

Een overeenkomst is pas volledig wanneer de klant het aanbod van DTS aanvaardt (hetzij door de ondertekende offerte voor akkoord terug te sturen, hetzij per kerende e-mail) en DTS bevestigt dat de bestelling van de klant kan worden uitgevoerd. De aanvaarding van het aanbod van DTS door de klant impliceert de uitdrukkelijke aanvaarding van de algemene en bijzondere voorwaarden van DTS.

Elke annulering van een bestelling dient per aangetekende brief te gebeuren. Behoudens wederzijds akkoord geeft elke annulering DTS het recht 50% van de bestelling te vorderen, verminderd met het betaalde voorschot.

Termijnen

Bij laattijdige levering van diensten waarvoor DTS verantwoordelijk is, is DTS, na schriftelijke ingebrekestelling, de klant een bedrag van € 5 per dag vertraging verschuldigd, zonder dat dit bedrag meer kan bedragen dan 10% van de overeengekomen prijs exclusief btw.

Klachten

Om geldig te zijn moet elke klacht per aangetekend schrijven verstuurd worden binnen 8 dagen na de levering van de dienst. Bij gebreke daarvan wordt het werk geacht zonder voorbehoud aanvaard te zijn.

Gedeeltelijke betaling van het factuurbedrag vormt geen betwisting.

Betalingsvoorwaarden

Facturen zijn betaalbaar binnen dertig (30) dagen na uitgiftedatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Het minimum factuurbedrag is € 50 per bestelling (exclusief BTW). De facturen moeten betaald worden aan bv DTS op IBAN-rekeningnummer BE70 1030 5039 6925 (BIC: NICABEBB).

Elk bedrag dat niet betaald is op de vervaldatum (bijvoorbeeld: onbetaalde factuur, automatische incasso/online betaling met onvoldoende saldo) brengt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een rente op van 1% per maand, met ingang van de vervaldatum.

Als de klant de situatie niet herstelt binnen 8 dagen na de overeengekomen vervaldatum, wordt het volledige uitstaande saldo, zoals bepaald in de verkoopovereenkomst, verminderd met eventuele betalingen, onmiddellijk opeisbaar.

Bij niet-betaling van het verschuldigde saldo binnen een termijn van 15 dagen vanaf de datum van ingebrekestelling per e-mail met ontvangstbevestiging aan de klant, heeft DTS het recht om, naast de verwijlintresten, een forfaitair en onherleidbaar bedrag van 10% te vorderen, berekend op het openstaande saldo in hoofdsom exclusief BTW met een minimum van € 250, evenals de kosten van de ingebrekestelling forfaitair vastgesteld op € 15.

Aansprakelijkheid

DTS kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade geleden door de klant, en in het bijzonder voor exploitatieverliezen, commerciële onderbrekingen of indirecte of immateriële schade zoals winstderving, verlies van winst, verlies van klanten, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van contracten, tijdverlies. De aansprakelijkheid van DTS is te allen tijde beperkt tot 20% van de factuurwaarde van de schadeveroorzakende producten en/of diensten. DTS zal nooit aansprakelijk zijn voor schade veroorzaakt door overmacht, een onvoorzien geval, de schuld van de klant of derden of elke andere onvoorziene en onvermijdbare omstandigheid buiten de controle van de partijen.

DTS is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de opgestelde, vertaalde of gereviseerde tekst, op voorwaarde dat deze in zijn geheel en ongewijzigd wordt gebruikt. DTS aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor vertalingen of teksten die buiten zijn controle of zonder zijn goedkeuring zijn gewijzigd.

In geval van aanzienlijke niet-nakoming van één van de andere verplichtingen van DTS, waardoor zijn aansprakelijkheid in het gedrang komt, is DTS, na schriftelijke ingebrekestelling, de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van de overeengekomen prijs exclusief belastingen.

Toepasselijk recht - bevoegde rechtbank

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Doornik bevoegd. Alleen het Belgisch recht is van toepassing op de relatie tussen de partijen.

Alleen de Franse versie van deze algemene voorwaarden zal worden gebruikt om dit document te interpreteren.

nl_BENederlands